Search form

San Lucas 4:18

18Espíritu Ndios kúú na̱ ió xíꞌín yuꞌu̱,

ta ni̱ xi̱ꞌo na choon noo̱ yúꞌu̱ ña̱ kasto̱ꞌin to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo xíꞌín ña̱yuu kúndaꞌí.

Ta ni̱ ta̱ndaꞌá ná yuꞌu̱ ve̱ii nduva̱ꞌi ña̱yuu ko̱ó ka̱ ta̱ndeé iní noo̱,

ta ve̱ii kasto̱ꞌin xíꞌín na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ ta̱ kini ña̱ niꞌi̱ ná ka̱ki na.

Ta ve̱ii ki̱ꞌoi ña̱ natu̱u no̱ó na̱ ko̱ túu noo̱.

Ta ve̱ii di̱táí ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ dándóꞌo nío̱ ná.