Search form

San Lucas 5

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ tiin Simón Pedro kua̱ꞌá ti̱yaká ni̱ kee Jesús

1Iin kuu̱ nákaa̱ Jesús yuꞌú ta̱ñoꞌo̱ naní Genesaret. Ta ndéi kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu seídóꞌo ñaá ná. Ta ni̱ ka̱sáꞌá dándútí ná Jesús, dá chi̱ kátoó na̱ kueídóꞌo na to̱ꞌon Ndios. 2Dá ni̱ xini Jesús ña̱ ndíta oon uu̱ barco yuꞌú ta̱ñoꞌo̱ ñoó, dá chi̱ sa̱ ni̱ noo va ta̱a tíin ti̱yaká ini ra̱ nakata ra ñóno̱ rá. 3Dá ni̱ kaa na ini iin barco ñoó, ta yiróón kúú ña̱ꞌa Simón, dá ni̱ xika̱ na̱ ña̱ mani̱ noo̱ rá ña̱ ná tandaꞌá rá barco ñoó koꞌo̱n ra̱ lúꞌu̱ ka̱ ini ta̱kui̱í. Dá ni̱ sa̱ ko̱o na ió na̱ ini ra̱, dá ni̱ ka̱sáꞌá ná dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó.

4Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ da̱náꞌa̱ na̱, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Simón:

―Dákáka barco yóꞌo ná koꞌo̱ cháá ka̱ nda̱ noo̱ konó ini ta̱kui̱í yóꞌo, ta dákána ndó ñóno̱ ndo̱ ini ta̱kui̱í, dá tiin ndó ti̱yaká.

5Dá ni̱ kaa Simón xíꞌín ná:

―Maestro, sa̱ iin níí vá ñoo yaka ni̱ sa̱ ñoꞌo ndu ni̱ ke̱chóon ndu, ta ni iin tóꞌón ti̱yaká ko̱ ní tíin ndu. Tído tá dión kaá mií ní, dá ná dákánai ñóno̱í ini ta̱kui̱í.

6Ta dión ni̱ kee ra. Kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ti̱yaká ni̱ tiin ra, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá ndáta̱ ñóno̱ rá. 7Dá ni̱ ka̱sáꞌá kúu ndáꞌa̱ rá kána ra dao ka̱ ta̱a néꞌe táꞌan xíꞌín rá, táꞌa̱n ra̱ ñóꞌo ini iin ka̱ barco ñoó, ña̱ ná saa̱ ra̱ chindeé ñaá rá. Ta kúú ndin nduú barco ni̱ da̱kútí rá xíꞌín ti̱yaká. Sa̱ꞌá ño̱ó i̱oa̱n ke̱ta kaꞌani barco ini ta̱kui̱í sa̱ꞌá ña̱ ni̱ chití rá xíꞌín ti̱yaká. 8Tá ni̱ xini Simón Pedro ña̱ ki̱ꞌo dión ni̱ kee Jesús, dá ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tí rá noo̱ ná, dá ni̱ kaa ra̱:

―Kuxoo ní noo̱ yúꞌu̱, tatá, dá chi̱ iin ta̱a kómí kua̱chi va kúú yuꞌu̱.

9Dión ni̱ kaa ra̱, dá chi̱ sa̱ꞌá ña̱ kua̱ꞌá ti̱yaká ni̱ taó rá, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo ra xíꞌín ndidaá ka̱ ta̱a néꞌe táꞌan xíꞌín rá ñoó. 10Ta dión taꞌani ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo Jacobo xíꞌín Juan, táꞌa̱n ra̱ kúú de̱ꞌe Zebedeo, ta̱ kéchóon dáó xíꞌín Simón. Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín Simón:

―Ná dáꞌa ni yu̱ꞌóo̱n, dá chi̱ koꞌo̱n yo̱ꞌó tavo̱n ña̱yuu tein kua̱chi na táto̱ꞌon ki̱ꞌo kéeón tavo̱n ti̱yaká ini ta̱kui̱í.

11Dá ni̱ taó rá barco ra̱ ni̱ ka̱ndo̱o rá ndíta rá yuꞌú ta̱ñoꞌo̱. Ta ni̱ da̱nkoo ra ndidaá kúú ña̱ꞌa ra, dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ xíꞌín Jesús.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a ndóꞌo kueꞌe̱ téíꞌi̱ ñíi̱

12Iin kuu̱ nákaa̱ Jesús iin ñoo káꞌano. Ta ñoó ni̱ ka̱sáa̱ iin ta̱a ndóꞌo kueꞌe̱ téíꞌi̱ ñíi̱. Tá ni̱ xini ra̱ Jesús, kúú ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tí rá noo̱ ná. Ta ni̱ xino̱ ví taan ra̱ nda̱ no̱ñóꞌo̱. Dá ni̱ seí ndaꞌí ra̱ noo̱ ná, ta kaá ra̱ xíꞌín ná:

―Tatá, tá kóni̱ ní, kuu va nduvii ní ñíi̱í.

13Dá ni̱ chi̱nóo na ndáꞌa̱ ná sata̱ rá, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Jaa̱n, kóni̱i̱. Ná nduvii ñíi̱o̱n.

Ta kúú vitíꞌón diꞌa ni̱ nda̱ñóꞌó níꞌini kueꞌe̱ ndóꞌo ra.

14Dá ni̱ saꞌanda Jesús choon noo̱ rá ña̱ ná dáꞌa ni nakani ra xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu ña̱ ni̱ kee na xíꞌín rá, chi̱ diꞌa ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Kuaꞌán naꞌo̱n miíón no̱ó ta̱ duti̱, ta kuaꞌán doko̱n ña̱ꞌa noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o viio̱n noo̱ ná, táto̱ꞌon ki̱ꞌo saꞌándá ley Moisés choon, dá ná kandaa̱ ini ra̱ ña̱ sa̱ ni̱ ndu̱viio̱n ―kaá na̱.

15Tído ni̱ na̱ka̱ꞌani cháá ka̱ to̱ꞌon káꞌa̱n sa̱ꞌá ña̱ kée Jesús. Sa̱ꞌá ño̱ó kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ na̱taka kueídóꞌo ñaá, ta nduva̱ꞌa taꞌani na kee Jesús.

16Tído sa̱ keta xoo va Jesús sa̱ sáꞌa̱n na̱ dao ka̱ xíán no̱ó ko̱ íin ndéi. Ta ñoó sa̱ káꞌa̱n na̱ xíꞌín Ndios.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a ni̱ na̱tií saꞌa̱

17Iin kuu̱ nákaa̱ Jesús dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu ini iin veꞌe. Ta ñoó ndéi ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley, táꞌa̱n ra̱ ni̱ kii ñoo ñóꞌo chí kuendá Galilea xíꞌín kuendá Judea, xíꞌín ra̱ ni̱ kii ñoo Jerusalén. Ta ió choon satoꞌo yo̱ Ndios noo̱ ndáꞌa̱ Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó kándéé ná ndúva̱ꞌa na na̱ kúꞌu̱. 18Dá ni̱ ka̱sáa̱ dao ta̱a, ta yíꞌi ra iin xi̱to noo̱ kánóo iin ta̱a ni̱ na̱tií saꞌa̱, ta kóni̱ ra̱ chiꞌi ñaá rá ini veꞌe, dá chinduꞌu̱ ñaá rá noo̱ Jesús, káꞌán rá. 19Tído ko̱ níꞌi̱ rá ndi kee ra ku̱ꞌu ra ini veꞌe ñoó, chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ñóꞌo ñoó. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ da̱káa ñaá rá dini̱ véꞌe. Dá ni̱ sonó rá iin yái̱. Dá ni̱ da̱nóo ra xi̱to noo̱ kánóo ta̱ kúꞌu̱ ñoó me̱ꞌí noo̱ ió Jesús. 20Tá ni̱ xini Jesús ña̱ kándéé nda̱ꞌo ini ñaá ta̱a ñoó, dá ni̱ kaa na̱:

―Yoꞌó, ta̱ kúꞌu̱ xaa̱n, sa̱ ni̱ ndoo va kua̱chón.

21Dá ni̱ ka̱sáꞌá nákani ini ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés xíꞌín ta̱ fariseo ndíta ñoó. “¿Ndá yoo kúú ta̱a káa, xiní ra̱, chi̱ káꞌa̱n ndava̱ꞌa ra xíꞌín Ndios xíꞌín to̱ꞌon káꞌa̱n ra̱? Chi̱ iin tóꞌón dini̱ vá Ndios kúú na̱ kuu dándóo kua̱chi ña̱yuu.” 22Kúú ni̱ ka̱ndaa̱ ini Jesús ña̱ ki̱ꞌo dión nákani ini ra̱. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ná:

―¿Ndiva̱ꞌa nákani ini ndo̱ dión? 23¿Ndí ki̱án ko̱ úꞌu̱ cháá ka̱ kaꞌi̱n xíꞌín ta̱a yóꞌo, káꞌán ndoꞌó: “Sa̱ ni̱ ndoo va kua̱chón”, o kaꞌi̱n xíꞌín rá: “Ndakuii̱n ndichi, ta kuaꞌán nóꞌo̱n”? 24Tído viti dá ná koꞌi̱n dánaꞌi̱ noo̱ ndo̱ ña̱ kómí ndisa na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo choon ña̱ dándóo na kua̱chi kómí ña̱yuu.

Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱ ni̱ na̱tií saꞌa̱ ñoó:

―Ta káꞌi̱n xíꞌín yoꞌó viti. Ndakuii̱n ndichi, ta nakiꞌin xi̱to̱n, ta kuaꞌán nóꞌo̱ veꞌón.

25Ta kúú vitíꞌón vá ni̱ na̱kuíi̱n ndichi ra̱ noo̱ ndidaá kúú ña̱yuu ñoó. Ta kúú ni̱ na̱kiꞌin ra xi̱to no̱ó ni̱ sa̱ nóo ra. Dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n nóꞌo̱ rá veꞌe ra, ta sá kékáꞌano ra Ndios kuaꞌa̱n ra̱. 26Ta ndidaá kúú ña̱yuu ñoó ni̱ naá nda̱ꞌo iní, ta ni̱ ka̱sáꞌá ná kékáꞌano na Ndios. Ta yu̱ꞌú nda̱ꞌo na, ta kaá na̱ diꞌa:

―Kuu̱ víti ni̱ xinio̱ ña̱ꞌa ndato.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kana Jesús iin ta̱a naní Leví Mateo ña̱ kanoo ra xíꞌín ná

27Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kuu dión, dá ni̱ keta Jesús veꞌe ñoó kuaꞌa̱n na̱. Ta kúú ni̱ xini na̱ ió iin ta̱a kíꞌin ya̱ꞌi saꞌa̱ ñóꞌo̱, ta naní rá Leví. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Nakíi̱, ná koꞌo̱ kanooón xíꞌín yuꞌu̱.

28Dá ni̱ nda̱kuíi̱n ra̱. Ta kúú ni̱ da̱nkoo ra ndidaá kúú ña̱ꞌa ra, dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ kanoo ra xíꞌín ná. 29Dá ni̱ kee ra iin víko̱ veꞌe ra kekáꞌano ra Jesús. Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱a kíꞌin ya̱ꞌi saꞌa̱ ñóꞌo̱, xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu ndéi mesa sásáꞌan dáó xíꞌín Jesús. 30Kúú ni̱ ka̱sáꞌá ta̱ dánaꞌa̱ ley xíꞌín ta̱ fariseo káꞌa̱n kuáchi̱ ra̱ xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús, ta kaá ra̱:

―¿Ndiva̱ꞌa sásáꞌan ndó, ta xíꞌi ndó xíꞌín ta̱a kíꞌin ya̱ꞌi saꞌa̱ ñóꞌo̱, xíꞌín dao ka̱ na̱ kómí kua̱chi yóꞌo?

31Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Na̱ ió va̱ꞌa ko̱ xínñóꞌó taꞌon na ta̱a ketátá ñaá. Sa̱va̱ꞌa na̱ kúꞌu̱ va kúú na̱ xínñóꞌó ñaá. 32Ta dión taꞌani yuꞌu̱, ko̱ véi taꞌon yuꞌu̱ nakanai na̱ káꞌán ña̱ kúú ná ña̱yuu ndaa̱. Diꞌa ve̱i yuꞌu̱ nakanai na̱ nákoni ña̱ kómí ná kua̱chi, dá ná nandikó iní na̱ sa̱ꞌán.

Dánaꞌa̱ Jesús ña̱ kúú ná táto̱ꞌon iin tono̱

33Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:

―Ta̱a xíonoo xíꞌín Juan, na̱ dákodo̱ ndúta̱, néꞌe ii̱ nda̱ꞌo ra, ta káꞌa̱n nda̱ꞌo ra xíꞌín Ndios, ta dión taꞌani kée ta̱a xíonoo xíꞌín ta̱ fariseo, tído ta̱ xíonoo xíꞌín ní sásáꞌan va ra, ta xíꞌi va ra.

34Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Á káꞌán ndó ña̱ kuu kendúsa̱ ndo̱ xíꞌín ña̱yuu ni̱ na̱taka noo̱ ió vikó tándaꞌa̱ ña̱ kaneꞌe ii̱ ná nani ió i̱í vá tono̱ xíꞌín ná? 35Tído kasandaá iin kuu̱, dá nakiꞌin ra tono̱ kaneꞌe ra koꞌo̱n ra̱. Nda̱ daá ví, dá kía̱n kánian kaneꞌe ii̱ ña̱yuu ñoó.

Dánaꞌa̱ Jesús ña̱ ko̱ nákiꞌin táꞌan taꞌon ña̱ dánaꞌa̱ na̱ xíꞌín ña̱ dánaꞌa̱ ta̱ fariseo

36Dá ni̱ da̱kíꞌin táꞌan tuku Jesús dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ na̱ noo̱ rá, ta kaá na̱:

―Ta ko̱ íin taꞌon saꞌándá iin táꞌí iin dáꞌo̱n sa̱á, ta nákoto táꞌan naa̱n no̱ó ni̱ ndata̱ iin daꞌón yátá, chi̱ tá ná kee na dión, dá kía̱n dátu̱ú vá ná dáꞌo̱n sa̱á, ta o̱ nákiꞌin táꞌan nóó taꞌan vaan xíꞌín daꞌón yátá ñoó. 37Ta ko̱ íin taꞌon taán vino sa̱á ini ñíi̱ yátá, dá chi̱ tá ná kee na dión, dá dákaꞌándí va vino sa̱á ñíi̱ yátá ñoó, ta kúú ndiꞌi vino ñoó kuita̱, ta kúú tu̱ú vá ñíi̱ ñoó. 38Sa̱ꞌá ño̱ó va̱ꞌa cháá ka̱ ná taán yó vino sa̱á ini ñíi̱ sáá, dá kía̱n ni iian ná o̱ túú. 39Ta ña̱yuu xíꞌi vino yatá, ko̱ kóni̱ ka̱ na̱ koꞌo na vino sa̱á, dá chi̱ kaá na̱ ña̱ va̱ꞌa cháá ka̱ sáꞌa̱n vino yatá ―kaá Jesús.