Search form

San Lucas 6:25

25’Ta ndaꞌí kúu ví ndoꞌó, na̱ sa̱ ndínoo ini viti, dá chi̱ kasandaá iin kuu̱ ndaꞌí kuiko ndó.

’Ta ndaꞌí kúu ví ndoꞌó, na̱ sáki̱ viti, dá chi̱ kasandaá iin kuu̱, dá ndaꞌí kuu ini ndo̱, ta ndaꞌí kuaki ndó.