Search form

San Lucas 6:43

Dánaꞌa̱ Jesús ña̱ tá kómí yó iin nío̱ va̱ꞌa, dá kía̱n kankuei to̱ꞌon va̱ꞌa yúꞌu̱ yo̱

43’Ta ni iin tóꞌón yíto̱ va̱ꞌa ko̱ xíꞌo kui̱ꞌi ko̱ váꞌa, ta ni iin tóꞌón yíto̱ ko̱ váꞌa ko̱ xíꞌo kui̱ꞌi va̱ꞌa.