Search form

San Lucas 7

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱ kéchóon noo̱ iin ta̱a dándáki iin ciento soldado

1Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n Jesús to̱ꞌon yóꞌo xíꞌín ña̱yuu ndéi seídóꞌo ñoó, dá ni̱ ndu̱ꞌu na ñoo Capernaum. 2Ta ñoó ió iin ta̱a dándáki iin ciento soldado, ta kúꞌu̱ iin ta̱ kéchóon noo̱ rá, ta kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini ra̱ saꞌa̱ rá, tído sa̱ xíꞌi̱ va ra. 3Tá ni̱ seídóꞌo ta̱ dándáki soldado ñoó ña̱ káꞌa̱n ña̱yuu saꞌa̱ Jesús, dá ni̱ ta̱ndaꞌá rá dao ta̱ sáꞌano ndíta no̱ó na̱ Israel kuaꞌa̱n ra̱ kueí ndaꞌí ra̱ noo̱ Jesús ña̱ ná kii na veꞌe ra nduva̱ꞌa na ta̱ kéchóon noo̱ rá. 4Dá tá ni̱ saa̱ ta̱a ñoó noo̱ ió Jesús, dá ni̱ seí ndaꞌí ra̱ noo̱ ná ña̱ ná koꞌo̱n na̱ nduva̱ꞌa na ta̱ kéchóon no̱ó ta̱ dándáki soldado ñoó, ta kaá ra̱ xíꞌín ná:

―Miía̱n kánian kee ní ña̱ mani̱ yóꞌo xíꞌín ta̱a yóꞌo, 5chi̱ kúꞌu̱ ndava̱ꞌo ini ra̱ sa̱ꞌá na̱ ñoo yo̱, ta ni̱ ka̱va̱ꞌa ra veꞌe noo̱ nátaka yo̱ ―kaá ra̱.

6Dá ni̱ kee Jesús kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín rá. Tído tá ni̱ kasa̱ndaá yati na noo̱ íin veꞌe ta̱ dándáki soldado ñoó, dá ni̱ ta̱ndaꞌá rá dao ta̱a néꞌe táꞌan va̱ꞌa xíꞌín rá kuaꞌa̱n ra̱ no̱ó ve̱i Jesús. Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó xíꞌín Jesús ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ta̱ dándáki soldado ñoó:

―O̱ sa̱ dándi̱ꞌi ka̱ ini ní mií ní saꞌa̱ yúꞌu̱, tatá, chi̱ ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon kúú yuꞌu̱ ña̱ ku̱ꞌu ní veꞌi. 7Ta sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ta̱ꞌón ña̱ꞌa kúúí, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní saa̱ miíí noo̱ ní. Tído xíꞌín to̱ꞌon kaꞌa̱n oon va ní, ta kúú nduva̱ꞌa va ta̱ kéchóon no̱ói̱. 8Chi̱ kúú taꞌanii iin ta̱a nákaa̱ ti̱xi ndáꞌa̱ iin ta̱a néꞌe choon. Ta ñóꞌo taꞌani soldado ti̱xi ndáꞌa̱ yuꞌu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó tá káꞌi̱n xíꞌín iin ra: “Kuaꞌán”, ta kúú kuaꞌa̱n va ra. Tá káꞌi̱n xíꞌín iin ka̱ ra̱: “Nakíi̱”, ta kúú ve̱i va ra. Ta tá káꞌi̱n xíꞌín ta̱ kéchóon noo̱í: “Kee ña̱ yóꞌo”, ta kúú kée va raa̱n ―kaá ra̱.

9Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo Jesús to̱ꞌon yóꞌo, kúú ni̱ naá iní na̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ra̱ dión. Dá ni̱ na̱ndió ko̱o na ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná no̱ó ña̱yuu tákuei ñaá ve̱i ñoó, dá ni̱ kaa na̱:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ni iin na̱ Israel ko̱ kándéé iní na̱ yuꞌu̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kándéé iní ñaá ta̱ yóꞌo ―kaá na̱.

10Tá ni̱ na̱ndió kuéi ta̱a ni̱ saꞌa̱n choon yóꞌo ni̱ ndu̱sáa̱ ra̱ veꞌe, kúú ni̱ xini ra̱ ña̱ sa̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ta̱ kéchóon ni̱ sa̱ kúꞌu̱ ñoó.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ da̱nátaki Jesús de̱ꞌe iin ñáꞌa̱ kuáa̱n ió ñoo naní Naín

11Tá ni̱ ndiꞌi ñoó, dá ni̱ kee Jesús kuaꞌa̱n na̱ iin ñoo káꞌano naní Naín xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná, ta kúú kua̱ꞌá ndava̱ꞌo ña̱yuu kuaꞌa̱n taꞌani xíꞌín ná. 12Tá ni̱ kasa̱ndaá yati na noo̱ kúú yéꞌé ñoo ñoó, kúú ñoó kánkuei ña̱yuu kuaꞌa̱n na̱ dándu̱xi na iin ndi̱i. Ta iin tóꞌón dáá vá kúú xí noo̱ naná xi̱. Ta ñáꞌa̱ kuáa̱n va kíán. Ta kua̱ꞌá ndava̱ꞌo na̱ ñoo ñoó kuaꞌa̱n xíꞌán. 13Tá ni̱ xini ñaá satoꞌo yo̱ Jesús, kúú ni̱ kuꞌu̱ nda̱ꞌo ini na̱ saꞌa̱ ñáꞌa̱ ñoó. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌán:

―O̱ sa̱ kuákón.

14Dá ni̱ na̱tuu yati na. Dá ni̱ tiin na sato̱ noo̱ nákaa̱ ndi̱i ñoó. Kúú ni̱ sa̱ tuu ta̱a yíꞌi ña kuaꞌa̱n ñoó. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta ni̱ xiꞌi̱ ñoó:

―Yií lóꞌo̱, káꞌa̱n yuꞌu̱ xíꞌón, ndako̱o.

15Ta kúú ni̱ nda̱ko̱o tayií ni̱ xiꞌi̱ ñoó. Kúú ni̱ ka̱sáꞌá vá xí káꞌa̱n xi̱. Dá ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá ná noo̱ naná xi̱. 16Ta ndidaá kúú vá ña̱yuu ñoó ni̱ yu̱ꞌú. Ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá ná kékáꞌano na Ndios, ta kaá na̱:

―Iin profeta káꞌano nda̱ꞌo ni̱ ka̱sáa̱ noo̱ ndéi yó viti.

Ta dao ka̱ na̱ kaá ña̱ ni̱ ka̱sáa̱ Ndios chindeé ná na̱ ñoo na̱.

17Ta kúú ni̱ na̱ka̱ꞌani to̱ꞌon saꞌa̱ Jesús iin níí kúú kuendá Judea, xíꞌín ndidaá ñoo ñóꞌo yati ñoó.

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús saꞌa̱ Juan, na̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu

18Dá ni̱ ka̱sto̱ꞌon ta̱ kúú kuendá Juan xíꞌín ná saꞌa̱ ndidaá ña̱ kée Jesús. Dá ni̱ kana Juan uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná, 19dá ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá ná kuaꞌa̱n ra̱ noo̱ nákaa̱ Jesús, dá ndato̱ꞌón ñaá rá, á mií ná kúú na̱ ni̱ kaa Ndios tandaꞌá ná kasaa̱ dáka̱ki ñaá, o á kandati yó kasaa̱ iin ka̱ na̱.

20Dá tá ni̱ saa̱ ta̱a ñoó noo̱ nákaa̱ Jesús, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Juan, na̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu, no̱ón kúú na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá nduꞌu̱ ve̱i ndu ndato̱ꞌón ndú mií ní. ¿Á mií ní kúú na̱ ni̱ kaa Ndios tandaꞌá ná kasaa̱ dáka̱ki ñaá, o á kandati ndu kasaa̱ iin ka̱ na̱? ―kaá ra̱.

21Ta mií hora daá ñóó ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ kúꞌu̱, xíꞌín na̱ ndóꞌo kua̱ꞌá noo̱ kueꞌe̱, xíꞌín na̱ ñóꞌo espíritu kini. Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ ko̱ túu noo̱ ni̱ na̱tu̱u noo̱. 22Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱a ñoó:

―Kuaꞌán nóꞌo̱ ndo̱ kasto̱ꞌon ndó xíꞌín Juan saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ xini ndo̱, xíꞌín saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ seídóꞌo ndó kuu̱ víti, ta kaꞌo̱n xíꞌín ná ña̱ ni̱ na̱tu̱u no̱ó na̱ ko̱ túu noo̱, ta sa̱ xíka va na̱ ni̱ na̱tií saꞌa̱, ta sa̱ ni̱ ndu̱vií vá na̱ ndóꞌo kueꞌe̱ téíꞌi̱, ta sa̱ ni̱ na̱tai̱ va do̱ꞌo na̱ ko̱ tái̱ do̱ꞌo, ta ni̱ na̱taki na̱ ni̱ xiꞌi̱, ta no̱ó ña̱yuu kúndaꞌí ni̱ ka̱sto̱ꞌin to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios. 23Ndikáꞌán ndi kúu ví ña̱yuu ko̱ nákani kuáchi̱ ini xiní na̱ yuꞌu̱ ―kaá na̱.

24Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ na̱ndió kuéi ta̱a ni̱ ta̱ndaꞌá Juan ñoó kuaꞌa̱n nóꞌo̱ rá, dá ni̱ ka̱sáꞌá Jesús káꞌa̱n na̱ xíꞌín ña̱yuu ñoó saꞌa̱ Juan, ta kaá na̱:

―¿Ndá yoo ni̱ saꞌa̱n ndo̱ꞌó ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ndó noo̱ kúú no̱ñóꞌo̱ i̱chí ñoó? ¿Á iin ta̱a ko̱ íin toon, táꞌa̱n ra̱ xíkó táto̱ꞌon xíkó iin ndoo̱ kée tachi̱ ni̱ saꞌa̱n ndo̱ ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ndó? 25Ko̱ó, sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndá yoo ni̱ saꞌa̱n ndo̱ ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ndó, tá dáá? ¿Á iin ta̱a ndíxi dáꞌo̱n táyíí ndáa? Ko̱ó, chi̱ náꞌá vá mií ndó ña̱ ña̱yuu ndíxi dáꞌo̱n táyíí ndáa, no̱ón kúú na̱ ndéi veꞌe rey. 26Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndá yoo ni̱ saꞌa̱n ndo̱ ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ndó, tá dáá? ¿Á iin profeta? Jaa̱n, miía̱n ndaa̱ kuiti kaá yuꞌu̱ ña̱ ñaá kúú ná, ta ndáya̱ꞌi cháá ka̱ na̱ o̱ du̱ú iin profeta. 27Ta saꞌa̱ mií ná káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios diꞌa:

Ná koꞌi̱n tandaꞌí iin ta̱a kuió no̱ó koꞌo̱n noo̱ yo̱ꞌó kasto̱ꞌon ra to̱ꞌon yuꞌu̱ xíꞌín ña̱yuu,

dá ná kandei nduu na̱ kueídóꞌo na ña̱ kía̱n koꞌo̱n kaꞌo̱n xíꞌín ná, kaáa̱n.

28Sa̱ꞌá ño̱ó káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ Juan, na̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu, no̱ón kúú na̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ noo̱ ndidaá ka̱ ta̱a ni̱ kaki ti̱xi ñáꞌa̱. Tído na̱ nóo cháá ka̱ nákaa̱ ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios, no̱ón diꞌa kúú na̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ o̱ du̱ú Juan ―kaá na̱.

29Tá ni̱ seídóꞌo ndidaá na̱ ñoo yo̱ xíꞌín nda̱ ta̱a kíꞌin ya̱ꞌi saꞌa̱ ñóꞌo̱ ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱, dá ni̱ na̱koni na̱ ña̱ kée Ndios ña̱ ndaa̱ xíꞌín ná. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ sodo̱ ndúta̱ ná ni̱ kee Juan. 30Tído ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley ni̱ kuꞌichi̱ ini ra̱ ni̱ xini ra̱ ña̱ va̱ꞌa kóni̱ Ndios kee na xíꞌín rá, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní xi̱ꞌo ra mií rá dákodo̱ ndúta̱ ñaá Juan.

31Dá ni̱ kaa taꞌani satoꞌo yo̱ Jesús:

―¿Ndí ki̱án tiin yuꞌu̱, dá kaꞌi̱n xíꞌín ndó táto̱ꞌon kée ña̱yuu ndéi tiempo viti, ta ndá yoo kée táto̱ꞌon kée na? 32Na̱ ndéi tiempo viti kée táto̱ꞌon kée takuáchí tá ndéi xi sádikí xi̱ noo̱ yáꞌi, ta káyuꞌú táꞌan xi: “Ni̱ tuu ndu̱ flauta, tído ko̱ ní sársáꞌá taꞌon ndoꞌó. Ta ni̱ xita ndu yaa ndaꞌí kuaꞌa̱n, tído ko̱ ní ndeiꞌi̱ taꞌon ndó.” 33Ta ki̱ꞌo dión taꞌani kée ndoꞌó, chi̱ tá ni̱ ka̱sáa̱ Juan, na̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu, ko̱ ní seí taꞌon na pan, ta ko̱ ní xiꞌi na vino, tído kaá ndo̱ ña̱ nákaa̱ espíritu kini ini na̱. 34Ta viti ni̱ ka̱sáa̱ na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, ta sásáꞌan va na, ta xíꞌi na vino, tído kaá ndo̱ ña̱ kúú ná iin ta̱a nde̱ꞌé, iin ta̱ xíꞌi. Ta kaá taꞌani ndó ña̱ kúú ná iin ta̱a néꞌe táꞌan va̱ꞌa xíꞌín ta̱a kíꞌin ya̱ꞌi saꞌa̱ ñóꞌo̱, xíꞌín ña̱yuu kíni. 35Tído na̱ kúú na̱ ndi̱chí, no̱ón kúú náꞌa̱ ña̱ kómí ndisa na ña̱ ndi̱chí.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌa̱n Jesús veꞌe iin ta̱ fariseo naní Simón

36Iin ta̱ fariseo ni̱ seí ndaꞌí noo̱ Jesús ña̱ ná koꞌo̱n na̱ xíꞌín rá veꞌe ra kasáꞌan na. Dá tá ni̱ ku̱ꞌu Jesús veꞌe ra, dá ni̱ sa̱ ko̱o na xíꞌín rá mesa. 37Dá tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini iin ñáꞌa̱ kómí kua̱chi ió ñoo ñoó ña̱ ió Jesús veꞌe ta̱ fariseo ñoó sásáꞌan na, kúú ni̱ ka̱sáa̱a̱n, ta néꞌán iin ti̱ndoꞌo̱ lóꞌo̱ noo̱ ñóꞌo kirá támi sáꞌa̱n. 38Kúú ni̱ sa̱ kuíi̱n xi̱tíán chí sata̱ díꞌa na, chí xoo noo̱ ndéi saꞌa̱ ná. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndéíꞌi̱ ña̱, dá ni̱ da̱kúchián saꞌa̱ ná xíꞌín ndirá noo̱a̱n. Ta xíꞌín idí dini̱a̱n ni̱ da̱náyaaán ña̱. Dá ni̱ chitóán ña̱, dá ni̱ chiꞌán kirá támi sáꞌa̱n ñoó iin níí kúú saꞌa̱ ná.

39Tá ni̱ xini ta̱ fariseo, táꞌa̱n ra̱ ni̱ kana Jesús veꞌe ra, ña̱ ni̱ kee ñáꞌa̱ ñoó dión, dá ni̱ ka̱sáꞌá rá nákani ini ra̱: “Tá miía̱n ndaa̱ ndisa profeta kúú ta̱a yóꞌo, dá kía̱n kandaa̱ va ini ra̱ ndá ñáꞌa̱ kúú ñá kéꞌé saꞌa̱ rá, chi̱ iin ñáꞌa̱ kómí kua̱chi va kíán”, káꞌán rá nákani ini ra̱. 40Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Simón, kóni̱i̱ kaꞌi̱n xíꞌón saꞌa̱ iin ña̱ꞌa.

Dá ni̱ kaa Simón:

―Kaꞌa̱n ní xíꞌíín, maestro.

41Dá ni̱ kaa na̱:

―Ni̱ sa̱ io iin ta̱a sa̱ dasá tóo di̱ꞌón. Ta uu̱ ta̱a sa̱ tái̱ noo̱ rá. Iin ra sa̱ tái̱ oꞌo̱n ciento di̱ꞌón plata, ta iin ka̱ ra̱ sa̱ tái̱ uu̱ diko uxi̱. 42Ta ko̱ níꞌi̱ taꞌon ndin nduú ra̱ di̱ꞌón dánaa̱ rá ña̱ tái̱ ra̱. Ta kúú ni̱ xi̱ꞌo káꞌano va ini ta̱ kúú satoꞌo di̱ꞌón ñoó saꞌa̱ ndin nduú ta̱a ñoó. Ta viti, kaꞌa̱n yo̱ꞌó ná kande̱ꞌá, ¿ndí káa ta̱a ñoó kúꞌu̱ cháá ka̱ ini sa̱ꞌá ta̱ kúú satoꞌo di̱ꞌón ñoó?

43Dá ni̱ kaa Simón:

―Taó kuendá yuꞌu̱ ña̱ ta̱a ni̱ sa̱ tái̱ kuaꞌa̱ cháá ka̱ di̱ꞌón ñoó kúú ra̱ kúꞌu̱ cháá ka̱ ini sa̱ꞌá ta̱ kúú satoꞌo di̱ꞌón ñoó.

Dá ni̱ kaa Jesús:

―Ndaa̱ nda̱ꞌo ni̱ kaꞌo̱n.

44Dá ni̱ na̱ndió ko̱o na ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná noo̱ ñáꞌa̱ ñoó, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Simón:

―¿Á ni̱ xino̱n táto̱ꞌon ni̱ kee ñáꞌa̱ yóꞌo xíꞌín yuꞌu̱? Tá ni̱ ku̱ꞌu yuꞌu̱ veꞌón, ko̱ ní xi̱ꞌo taꞌon yoꞌó ta̱kui̱í ndoo sa̱ꞌí. Tído ñáꞌa̱ yóꞌo ni̱ da̱kúchián sa̱ꞌí xíꞌín ndirá noo̱a̱n. Ta xíꞌín idí dini̱a̱n ni̱ da̱náyaaán ña̱. 45Ta ni noo̱í ko̱ ní chító taꞌon yoꞌó, tído ñáꞌa̱ yóꞌo, nda̱ rá ni̱ ka̱sáa̱i̱ ni̱ ku̱ꞌi veꞌón, ko̱ sá tuuán chitóán sa̱ꞌí. 46Ta ni dini̱í ko̱ ní chíkodó taꞌon yoꞌó sití, tído ñáꞌa̱ yóꞌo ni̱ chiꞌán ndutá támi sáꞌa̱n saꞌa̱ yúꞌu̱. 47Sa̱ꞌá ño̱ó káꞌi̱n xíꞌón, va̱ꞌará kua̱ꞌá nda̱ꞌo kua̱chi kée ñáꞌa̱ yóꞌo, tído sa̱ ni̱ ndoo vaan, sa̱ꞌá ño̱ó kóni̱ ndava̱ꞌa vaán yuꞌu̱. Tído ña̱yuu káꞌán ña̱ cháá vá kúú kua̱chi na̱ ni̱ ndoo, no̱ón kúú na̱ cháá vá kóni̱ na̱ yuꞌu̱.

48Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ñáꞌa̱ ñoó:

―Sa̱ ni̱ ndoo va kua̱chón noo̱ Ndios.

49Ta ndidaá ta̱a ndéi xíꞌín ná mesa ñoó ni̱ ka̱sáꞌá ndáto̱ꞌón táꞌan ra:

―¿Ndá yoo kúú ta̱a káa, xiní ra̱, ña̱ dándóo ra kua̱chi ña̱yuu noo̱ Ndios?

50Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ñáꞌa̱ ñoó:

―Sa̱ꞌá ña̱ kándéé ino̱n yuꞌu̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱kón no̱ó kua̱chón. Kuaꞌán nóꞌo̱n viti xíꞌa̱n ió va̱ꞌa ino̱n.

Dá ni̱ keeán kuaꞌa̱n nóꞌa̱n.