Search form

San Lucas 7:27

27Ta saꞌa̱ mií ná káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios diꞌa:

Ná koꞌi̱n tandaꞌí iin ta̱a kuió no̱ó koꞌo̱n noo̱ yo̱ꞌó kasto̱ꞌon ra to̱ꞌon yuꞌu̱ xíꞌín ña̱yuu,

dá ná kandei nduu na̱ kueídóꞌo na ña̱ kía̱n koꞌo̱n kaꞌo̱n xíꞌín ná, kaáa̱n.