Search form

San Lucas 7:42

42Ta ko̱ níꞌi̱ taꞌon ndin nduú ra̱ di̱ꞌón dánaa̱ rá ña̱ tái̱ ra̱. Ta kúú ni̱ xi̱ꞌo káꞌano va ini ta̱ kúú satoꞌo di̱ꞌón ñoó saꞌa̱ ndin nduú ta̱a ñoó. Ta viti, kaꞌa̱n yo̱ꞌó ná kande̱ꞌá, ¿ndí káa ta̱a ñoó kúꞌu̱ cháá ka̱ ini sa̱ꞌá ta̱ kúú satoꞌo di̱ꞌón ñoó?