Search form

San Lucas 7:8

8Chi̱ kúú taꞌanii iin ta̱a nákaa̱ ti̱xi ndáꞌa̱ iin ta̱a néꞌe choon. Ta ñóꞌo taꞌani soldado ti̱xi ndáꞌa̱ yuꞌu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó tá káꞌi̱n xíꞌín iin ra: “Kuaꞌán”, ta kúú kuaꞌa̱n va ra. Tá káꞌi̱n xíꞌín iin ka̱ ra̱: “Nakíi̱”, ta kúú ve̱i va ra. Ta tá káꞌi̱n xíꞌín ta̱ kéchóon noo̱í: “Kee ña̱ yóꞌo”, ta kúú kée va raa̱n ―kaá ra̱.