Search form

San Lucas 8:29

29Dión ni̱ kaaa̱n, dá chi̱ sa̱ saꞌanda va Jesús choon noo̱án ña̱ ná kankuei ña ini ta̱a ñoó koꞌa̱n. Sa̱ naꞌá nda̱ꞌo ñóꞌan dándákian ta̱a ñoó. Chi̱ va̱ꞌará sa̱ soꞌoni ña̱yuu ndáꞌa̱ rá xíꞌín saꞌa̱ rá xíꞌín cadena xíꞌín ka̱a viti, tído vaá óon va saꞌándá ra̱ cadena ñoó. Ta sa̱ kendúsa̱ espíritu kini ñoó xíꞌín rá kandaka ñaáán kuaꞌa̱n noo̱ kúú ñoꞌó i̱chí.