Search form

San Lucas 9:13

13Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ki̱ꞌo ni mií ndó ña̱ꞌa ná kasáꞌan ná.

Dá ni̱ kaa ra̱:

―Ko̱ ta̱ꞌón kua̱ꞌá ña̱ꞌa néꞌe ndu, sa̱va̱ꞌa oꞌo̱n va pan xíꞌín uu̱ ti̱yaká va. Ta, ¿ndi kee ndu koꞌo̱n ndu̱ kuiin ndu ña̱ꞌa kasáꞌan ña̱yuu kuáꞌa̱ yóꞌo? ―kaá ra̱.