Search form

San Lucas 9:20

20Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta ndoꞌó viti, ¿ndá yoo kúú yuꞌu̱, kaá ndo̱ꞌó?

Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín ná:

―Mií ní kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá.