Search form

San Marcos 1:15

15ta kaá na̱:

―Sa̱ ni̱ kasa̱ndaá vá hora, sa̱ ni̱ ku̱yati va ña̱ ndu̱ꞌu ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios. ¡Nandikó iní ndo̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée ndó, ta kandísa ndó xíꞌín ndinoꞌo ini ndo̱ to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios! ―kaá na̱.