Search form

San Marcos 1:29

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús ñá kúú xi̱do Simón Pedro

29Tá ni̱ keta Jesús veꞌe ñoó, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ veꞌe Simón xíꞌín Andrés, ta ndáka taꞌani na Jacobo xíꞌín Juan kuaꞌa̱n na̱.