Search form

San Marcos 11

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ ku̱ꞌu Jesús ñoo káꞌano Jerusalén

1Kúú ni̱ ku̱yati na ñoo Jerusalén, chi̱ sa̱ ni̱ kasa̱ndaá yati na ñoo naní Betfagé xíꞌín ñoo naní Betania. Ta ñoó kúú noo̱ néꞌe táꞌan yati xíꞌín iin yúku̱ naní Olivos. Dá ni̱ saꞌanda Jesús choon no̱ó uu̱ ta̱ xíonoo xíꞌín ná, 2ta kaá na̱ xíꞌín rá:

―Kuaꞌán ndo̱ ñoo lóꞌo̱ nákaa̱ chí noo̱ káa. Tá ni̱ saa̱ ndo̱ ni̱ ku̱ꞌu ndó káa, dá naniꞌi̱ ndo̱ noo̱ ndíko̱ iin burro, kirí ko̱ ñáꞌa̱ kandodó ná. Tá ni̱ na̱níꞌi̱ ndo̱ rí, dá ndaxí ndó ri̱ kandaka ndó kii ndó. 3Tá ndáa na̱ ndáto̱ꞌón ñáá: “¿Ndiva̱ꞌa ndáxí ndó ri̱?”, dá kaa ndo̱ xíꞌín ná: “Dá chi̱ xínñóꞌó satoꞌo ndu̱ rí, ndiꞌi daá, dá tandaꞌá ná ndu̱ kii ndu ndaka ndu ri̱”, kaa ndo̱ ―ka̱á Jesús xíꞌín rá.

4Dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱. Ta kúú ni̱ na̱níꞌi̱ rá noo̱ ndíko̱ burro ñoó yati yéꞌé veꞌe íin yuꞌú íchi̱ ñoó. Dá ni̱ ndaxí rá ri̱. 5Tá ni̱ xini dao ña̱yuu ndíta ñoó, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ná:

―¿Ndiva̱ꞌa ndáxí ndó burro xaa̱n?

6Dá ni̱ kaa ra̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kaꞌa̱n Jesús xíꞌín rá. Dá ni̱ sonó vá ná néꞌe ra burro ñoó kuaꞌa̱n ra̱. 7Ta ndáka ra ri̱ ni̱ saa̱ ra̱ noo̱ ió Jesús, dá ni̱ chi̱kodó rá kotó ra̱ sata̱ ri̱. Dá ni̱ kaa Jesús kanóo na kuaꞌa̱n na̱.

8Dá ni̱ ka̱sáꞌá kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu chíndei na kotó na̱ me̱ꞌí íchi̱ no̱ó ve̱i Jesús ñoó. Ta dao ka̱ na̱ ni̱ saꞌanda ndáꞌa̱ yíto̱, dá ni̱ chi̱ndei naa̱n íchi̱ no̱ó ya̱ꞌa na ñoó.

9Ta ña̱yuu xió no̱ó kuaꞌa̱n noo̱ Jesús xíꞌín ña̱yuu tákuei ve̱i chí sata̱ ná ni̱ ka̱sáꞌá káyuꞌú ná:

―¡Ná natiin Ndios ña̱ñóꞌó! ¡Na̱ káꞌano kúú na̱ yóꞌo, chi̱ ve̱i na xíꞌín choon satoꞌo yo̱ Ndios! 10¡Na̱ káꞌano kúú na̱ yóꞌo, chi̱ ve̱i na dándáki na ñoo yo̱ táto̱ꞌon ni̱ da̱ndáki ñaá rey David tá sa̱ naꞌá! ¡Ná natiin Ndios ña̱ñóꞌó nda̱ noo̱ ió na̱ noo̱ dikó! ―ka̱á ña̱yuu ñoó.

11Dá ni̱ ku̱ꞌu Jesús ñoo Jerusalén. Dá ni̱ saꞌa̱n na̱ veꞌe ño̱ꞌo káꞌano. Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná ndidaá ña̱ꞌa ió ñoó, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ ñoo naní Betania xíꞌín ndin uxi̱ uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná, chi̱ sa̱ ni̱ ini va.

Diꞌa ni̱ ndoꞌo iin ta̱ño̱ꞌó ni̱ kee Jesús

12Tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱ ñoó, dá ni̱ ka̱nkuei na ñoo Betania kuaꞌa̱n na̱. Dá ndaꞌí ni̱ ka̱sáꞌá kuíko Jesús. 13Ta kúú ni̱ xini xíká vá ná íin iin ta̱ño̱ꞌó, ta ndato kuíi̱ íin ndáꞌa̱ ra̱. Dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ noo̱ íin rá, ná kande̱ꞌá á íin ti̱ño̱ꞌó keí ná. Tído tá ni̱ saa̱ na̱ ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná, kúú ko̱ ta̱ꞌón ti̱ño̱ꞌó íin noo̱ ra̱. Sa̱va̱ꞌa ndáꞌa̱ óon va rá íin, chi̱ ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon kasandaá yoo̱ kuiin rí. 14Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱ño̱ꞌó ñoó:

―¡Ni iin kuu̱ ka̱ ná o̱ ke̱í ni iin tóꞌón ña̱yuu kui̱ꞌi yo̱ꞌó!

Ta kúú ni̱ seídóꞌo va ta̱ xíonoo xíꞌín ná ña̱ dión ni̱ kaa na̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ taó ndíꞌi Jesús ta̱ díkó xíꞌín ta̱ xíin kuaꞌa̱n ra̱ sata̱ véꞌe ño̱ꞌo káꞌano

15Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ na̱sáa̱ na̱ ñoo Jerusalén. Dá ni̱ ku̱ꞌu na yéꞌé veꞌe ño̱ꞌo káꞌano. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ná taó ndíꞌi na ta̱ díkó xíꞌín ta̱ xíin kuaꞌa̱n ra̱ sata̱ véꞌe. Kúú ni̱ da̱kuéi na ndidaá mesa noo̱ ndéi ta̱a náda̱on di̱ꞌón. Kúú ni̱ sata niꞌini na téi̱ kándíꞌi ta̱a ndéi díkó paloma. 16Kúú ko̱ ní sónó taꞌon na ña̱ chikaꞌanda ni iin tóꞌón ña̱yuu ini yéꞌé veꞌe ño̱ꞌo ñoó xíꞌín ña̱ꞌa néꞌe na kuaꞌa̱n na̱.

17Ta kúú ñoó ni̱ ka̱sáꞌá Jesús dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu ñoó, ta kaá na̱:

―¿Á ko̱ ndúsaa̱ taꞌon ini ndo̱ ña̱ diꞌa va kaá tuti ii̱ Ndios: “Veꞌe yuꞌu̱ kúú iin veꞌe noo̱ kánian nataka ña̱yuu ndéi iin níí kúú ñayuú, dá kaꞌa̱n na̱ xíꞌín yuꞌu̱”, kaáa̱n? Tído ndoꞌó kúú na̱ ndéi kéean táto̱ꞌon iin káo̱ ta̱ kui̱ꞌíná ―kaá na̱.

18Tá ni̱ niꞌi̱ tóꞌon ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés xíꞌín ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ ña̱ ni̱ kee na dión, dá ni̱ ka̱sáꞌá rá ndúkú rá ndi kee ra, dá kaꞌání ñaá rá. Tído yuꞌú ra̱, chi̱ ndidaá kúú vá ña̱yuu ñoó ni̱ naá iní seídóꞌo na ña̱ dánaꞌa̱ Jesús. 19Dá tá ni̱ kuaá kuu̱ dáá ñóó, dá ni̱ keta Jesús ñoo Jerusalén kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná.

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ta̱ño̱ꞌó ni̱ da̱ꞌíchi̱ na̱ ñoó

20Tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱, dá ni̱ ya̱ꞌa yati na noo̱ íin ta̱ño̱ꞌó ñóó, kúú ni̱ xini ta̱a xíonoo xíꞌín ná ña̱ nda̱ yo̱ꞌo ví rá ni̱ ichi̱. 21Dá ni̱ ndu̱sáa̱ ini Pedro ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús xíꞌín yíto̱ ñoó. Dá ni̱ kaa ra̱:

―Maestro, káa chi̱, ta̱ño̱ꞌó, kirá ni̱ da̱tái̱ chiꞌan mií ní káa, ni̱ ichi̱ va rá.

22Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Kandeé káꞌano iní ndo̱ Ndios. 23Miía̱n ndaa̱ kuiti ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó; ndi ndáa ndoꞌó ni̱ kuu va ná kaꞌa̱n xíꞌín yúku̱ káa: “Kuxoo, ta kuaꞌán dáke̱tón miíón ini ta̱ñoꞌo̱ káa”, ta torá ko̱ nákani kuáchi̱ ini ndo̱, ta kándísa ndaa̱ ndo̱ ña̱ ki̱ꞌo dión koo, dá kía̱n kasandaá ndisa va ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ndo̱. 24Sa̱ꞌá ño̱ó káꞌi̱n ña̱ ndidaá kúú vá ña̱ꞌa ná kaka̱ ndo̱ noo̱ Ndios, ta kándeé káꞌano ini ndo̱ ná, ta kúú niꞌi̱ ndisa va ndóa̱n. 25Tído tá tein káꞌa̱n ndo̱ xíꞌín Ndios, kuꞌu̱ káꞌano ini ndo̱ saꞌa̱ ña̱yuu naá táꞌan xíꞌín ndó, dá kía̱n nda̱ tatá ndo̱ Ndios, na̱ ió induú, ki̱ꞌo káꞌano taꞌani ini na̱ sa̱ꞌá kua̱chi mií ndó. 26Chi̱ tá ná o̱ kúꞌu̱ káꞌano ini ndo̱ sa̱ꞌá ña̱yuu ñoó, dá kía̱n ni tatá Ndios, na̱ ió induú, o̱ kúꞌu̱ káꞌano taꞌon ini sa̱ꞌá kua̱chi mií ndó ―kaá Jesús.

Yóꞌo ni̱ nda̱to̱ꞌón ta̱ fariseo Jesús ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ ná

27Dá ni̱ ka̱sáa̱ tuku Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñoo Jerusalén. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ná xíonoo na noo̱ íin veꞌe ño̱ꞌo káꞌano ñoó. Dá ni̱ na̱tuu yati ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley Moisés xíꞌín ta̱ sáꞌano ñoo. 28Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón rá Jesús:

―¿Ndá choon néꞌe ní ña̱ nákaa̱ ní kée ní diꞌa? Ta, ¿ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon yóꞌo noo̱ ní ña̱ kee nía̱n? ―kaá ra̱.

29Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta ná ndato̱ꞌón taꞌani yuꞌu̱ ndo̱ꞌó saꞌa̱ iin ña̱ꞌa. Tá ni̱ ka̱ti̱ꞌa ndó ni̱ na̱ndió néꞌe ndóa̱n, dá kasto̱ꞌon yuꞌu̱ xíꞌín ndó ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱í ña̱ kéei ña̱ yóꞌo. 30¿Ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ Juan ña̱ sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ná ña̱yuu? ¿Á Ndios ni̱ xi̱ꞌoan, o ta̱a? Kaꞌa̱n ndo̱ ná kande̱ꞌá ―kaá na̱.

31Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón táꞌan mií rá ndíta ra:

―Tá ná kaa yo̱ ña̱ Ndios ni̱ xi̱ꞌo ñaá, dá kía̱n kaa ra̱ xíꞌá: “¿Ndiva̱ꞌa ko̱ ní kándísa ndó ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ ra̱, tá dáá?” 32Tído, o̱ kúu taꞌon kaa yo̱ ña̱ ta̱a ni̱ xi̱ꞌo ñaá.

Dión ni̱ kaa ra̱, chi̱ yuꞌú ra̱ kée ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó. Chi̱ ndidaá vá no̱ón kándísa ña̱ miía̱n ndaa̱ ndisa Juan ni̱ sa̱ kuu iin profeta ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios ni̱ kii. 33Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:

―Ko̱ náꞌá taꞌon nduꞌu̱ ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱ Juan.

Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ta ni yuꞌu̱ o̱ kásto̱ꞌon taꞌon xíꞌín ndó ndá yoo ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱í ña̱ kéei ndidaá ña̱ yóꞌo ―kaá na̱.