Search form

San Marcos 11:1

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ ku̱ꞌu Jesús ñoo káꞌano Jerusalén

1Kúú ni̱ ku̱yati na ñoo Jerusalén, chi̱ sa̱ ni̱ kasa̱ndaá yati na ñoo naní Betfagé xíꞌín ñoo naní Betania. Ta ñoó kúú noo̱ néꞌe táꞌan yati xíꞌín iin yúku̱ naní Olivos. Dá ni̱ saꞌanda Jesús choon no̱ó uu̱ ta̱ xíonoo xíꞌín ná,