Search form

San Marcos 11:23

23Miía̱n ndaa̱ kuiti ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó; ndi ndáa ndoꞌó ni̱ kuu va ná kaꞌa̱n xíꞌín yúku̱ káa: “Kuxoo, ta kuaꞌán dáke̱tón miíón ini ta̱ñoꞌo̱ káa”, ta torá ko̱ nákani kuáchi̱ ini ndo̱, ta kándísa ndaa̱ ndo̱ ña̱ ki̱ꞌo dión koo, dá kía̱n kasandaá ndisa va ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ndo̱.