Search form

San Marcos 11:31

31Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón táꞌan mií rá ndíta ra:

―Tá ná kaa yo̱ ña̱ Ndios ni̱ xi̱ꞌo ñaá, dá kía̱n kaa ra̱ xíꞌá: “¿Ndiva̱ꞌa ko̱ ní kándísa ndó ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ ra̱, tá dáá?”