Search form

San Marcos 12:28

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ndi káa choon ndáya̱ꞌi cháá ka̱ ni̱ saꞌanda Ndios keeá

28Dá ni̱ na̱tuu yati iin ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés, ta ni̱ sei̱do̱ꞌo ra ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús xíꞌín ta̱ saduceo ñoó. Kúú ni̱ ka̱tóni̱ ini ra̱ ña̱ va̱ꞌa nda̱ꞌo ni̱ na̱ndió néꞌe na ña̱ ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá sa̱ꞌá na̱ ni̱ xiꞌi̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Ndi káa iin choon ndáya̱ꞌi cháá ka̱ noo̱ ndidaá ka̱ choon ni̱ saꞌanda Ndios keeá?