Search form

San Marcos 12:36

36Chi̱ diꞌa va ni̱ kaa mií David tá ni̱ na̱kutí ná xíꞌín Espíritu ii̱ Ndios:

Diꞌa ni̱ kaa satoꞌo yo̱ Ndios xíꞌín na̱ kúú satoꞌi̱:

“Kako̱o yoꞌó xoo kuáꞌa yuꞌu̱

nda̱á ná kasandaá kuu̱ nataán ndíꞌii

ta̱ xiní uꞌu̱ ñaá ti̱xi sa̱ꞌo̱n.”