Search form

San Marcos 12:9

9Ta, ¿ndí ki̱án kee satoꞌo uva ñoó viti, káꞌán ndó? Kasaa̱ ra̱, dá kaꞌání ndíꞌi ra ta̱ kéchóon ñoó, dá di̱kó ndodó ra̱ ñóꞌo̱ noo̱ káa yitó uva ñóó noo̱ dao ka̱ ta̱ kéchóon.