Search form

San Marcos 13:14

14’Tá ni̱ xini ndo̱ ió ña̱ kini dáyako̱ ñaá, ña̱ ni̱ kaꞌa̱n profeta Daniel saꞌa̱, noo̱ ko̱ kánian kooan, dá kía̱n na̱ ndéi chí Judea ná kuino kíi̱ ná koꞌo̱n na̱ nda̱ dini̱ yúku̱. (Ndi ndáa ndoꞌó, na̱ káꞌi ña̱ yóꞌo, nataꞌí iní ndo̱ sa̱ꞌán, dá kandaa̱ ini ndo̱.)