Search form

San Marcos 14:27

27Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná:

―Ndidaá vá ndoꞌó dánkoo ndava̱ꞌa ñaá sa̱kuaá víti, dá chi̱ diꞌa kaá tuti ii̱ Ndios: “Dárkueꞌe̱ kaꞌí yuꞌu̱ ta̱a ndáka léko, ta kúú ndi ndiꞌi va léko kuita̱ no̱ó koꞌo̱n.”