Search form

San Marcos 14:44

44Sa̱ ni̱ ka̱sto̱ꞌon va Judas xíꞌín ta̱a ñoó ndi kee ra dánaꞌa̱ ra̱ ndá yoo kúú Jesús, chi̱ diꞌa ni̱ kaa ra̱:

―Ta̱a ni̱ chitóí noo̱ ñoó, ro̱ón kúú tiin ndó kandaka ndó koꞌo̱n ndo̱, ta kandaa va̱ꞌa ndó ra̱ ―kaá ra̱.