Search form

San Marcos 14:5

5Ta va̱ꞌa ka̱ ví ní di̱kó yó ra̱, chi̱ yaꞌi rá táto̱ꞌon ki̱ꞌo níꞌi̱ iin ña̱yuu kéchóon na oni̱ ciento kuu̱, dá chindeé yó na̱ kúndaꞌí xíꞌín di̱ꞌón ñoó, ní kúu ―kaá ra̱.

Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá rá dána̱ni ra ñáꞌa̱ ñoó.