Search form

San Marcos 14:61

61Tído tádi̱ óon va íin Jesús, ni iin to̱ꞌon ko̱ ní kaꞌa̱n na̱.

Dá ni̱ na̱ndió ko̱o tuku mií ta̱ duti̱ kúú no̱ó ñóó ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Á yoꞌó kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá? ¿Á de̱ꞌe Ndios, na̱ ii̱, kúú yoꞌó?