Search form

San Marcos 15

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ íin Jesús no̱ó ta̱a naní Pilato

1Dá tá ni̱ tu̱u noo̱, sa̱ ni̱ ka̱ndo̱o va ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱ sáꞌano ñoo, xíꞌín ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés xíꞌín ndidaá ka̱ ní ta̱ néꞌe choon ndi ki̱ꞌo kee ra xíꞌín Jesús. Dá ni̱ kató ñaá rá ndáka ra ni̱ saa̱ ra̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo ra no̱ó ta̱ néꞌe choon romano naní Pilato. 2Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón Pilato Jesús:

―¿Á yoꞌó kúú rey no̱ó na̱ Israel?

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Tá dión kaá mií ní ―kaá na̱.

3Ta ndéi ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ dátai̱ kua̱chi ñaá rá sa̱ꞌá kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa. 4Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón tuku ñaá Pilato ñoó, ta kaá ra̱:

―¿Á ni iin ña̱ꞌa o̱ káꞌa̱n yo̱ꞌó chindeéón miíón? Ta dión ví kua̱ꞌá ña̱ꞌa dátai̱ kua̱chi ñaá ta̱a káa.

5Ta va̱ꞌará dión ni̱ kaa ra̱, tído ni iin to̱ꞌon ko̱ ní kaꞌa̱n Jesús. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ naá vá iní ra̱.

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ saꞌanda Pilato choon ña̱ ná karkaa Jesús ndi̱ka cruz

6Tein iin iin víko̱ pascua dáyaa̱ Pilato iin ta̱a nákaa̱ veꞌe ka̱a, táꞌa̱n ra̱ kándo̱o na̱ ñoo Israel saꞌa̱. 7Daá ñóó nákaa̱ iin ta̱a naní Barrabás veꞌe ka̱a, ta ñóꞌo taꞌani dao ka̱ ta̱a kíꞌin táꞌan xíꞌín rá saꞌání rá ndi̱i. Ro̱ón kúú ta̱a ni̱ nda̱kuei ni̱ na̱á xíꞌín ta̱ néꞌe choon romano. 8Dá ni̱ ka̱sáa̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu noo̱ Pilato. Dá ni̱ ka̱sáꞌá xíka̱ na̱ noo̱ rá ña̱ ná dáyaa̱ ra̱ iin ta̱a nákaa̱ veꞌe ka̱a, táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée ra tein iin rá iin víko̱ pascua. 9Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ña̱yuu ñoó:

―¿Á kóni̱ ndo̱ ña̱ dáyaa̱i̱ na̱ kúú rey no̱ó na̱ Israel yóꞌo?

10Dión ni̱ kaa ra̱ chi̱ ni̱ ka̱ndaa̱ va ini ra̱ ña̱ sa̱ꞌá ña̱ uꞌu̱ ini vá ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá rá noo̱ ndáꞌa̱ rá. 11Tído ni̱ da̱káꞌa̱n kue̱ꞌé ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ ñoó ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó, dá ni̱ xika̱ na̱ ña̱ va̱ꞌa cháá ka̱ Barrabás ná dáyaa̱ ra̱. 12Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá Pilato, ta kaá ra̱:

―¿Ndí ki̱án kóni̱ ndo̱ kee yuꞌu̱ xíꞌín ta̱a chínaní ndó kúú rey no̱ó na̱ Israel yóꞌo, tá dáá?

13Dá ni̱ ka̱yuꞌú ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó:

―¡Chirkaa ní ra̱ ndi̱ka cruz!

14Dá ni̱ kaa Pilato:

―¿Ndí ki̱án kini ni̱ ya̱ꞌa ta̱a yóꞌo ni̱ kee ra?

Tído kúú ni̱ꞌi cháá ka̱ ví ni̱ ka̱sáꞌá káyuꞌú ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó:

―¡Chirkaa ní ra̱ ndi̱ka cruz!

15Ta sa̱ꞌá ña̱ kóni̱ Pilato kando̱o va̱ꞌa ra no̱ó ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ da̱yáa̱ ra̱ Barrabás. Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kani soldado Jesús xíꞌín chirrión, dá ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá Pilato noo̱ ndáꞌa̱ rá, dá ná koꞌo̱n ra̱ chirkaa ñaá rá ndi̱ka cruz.

16Dá ni̱ na̱kiꞌin ñaá soldado ndáka ra kuaꞌa̱n ra̱ nda̱ ma̱á ini veꞌe chóon ta̱ romano. Dá ni̱ na̱da̱taká ra̱ ndidaá ka̱ soldado kúú kuendá ra̱. 17Dá ni̱ da̱kuíꞌino ñaá rá iin dáꞌo̱n kuaꞌá to̱ón, ta ni̱ chi̱nóo ra iin corona ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín ío̱n dini̱ ná. 18Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá kée ra ña̱ kékáꞌano ñaá rá:

―Na̱ káꞌano kúú mií ní, na̱ kúú rey no̱ó na̱ Israel ―ka̱á ra̱.

19Ta ni̱ kani ra iin ta̱ñi̱í dini̱ ná, ta ni̱ tu̱u ndaa di̱í ñaá rá. Ta ni̱ sa̱ kui̱ta xi̱tí rá noo̱ ná kée ra ña̱ kékáꞌano ñaá rá. 20Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kedi̱ki ndaa ñaá rá, dá ni̱ di̱tá rá dáꞌo̱n kuaꞌá to̱ón ndíxi na ñoó. Dá ni̱ na̱da̱kuíꞌino ñaá rá dáꞌo̱n míí ná. Dá ví ni̱ taó ñaá rá ndáka ra kuaꞌa̱n ra̱ chirkaa ra ndi̱ka cruz.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ chi̱rkaa ra Jesús ndi̱ka cruz

21Ta noo̱ ndáka ñaá rá kuaꞌa̱n ra̱, ñoó ni̱ na̱kiꞌin táꞌan ra xíꞌín iin ta̱a naní Simón, ta̱ kuendá Cirene. Ta de̱ꞌe ra naní Alejandro xíꞌín Rufo. Ta̱ yóꞌo kúú ra̱ ko̱ndii ni̱ saꞌa̱n yúku̱. Kúú ni̱ kendúsa̱ soldado xíꞌín rá ña̱ ná kado̱kó ra̱ cruz Jesús koꞌo̱n ra̱. 22Ta ndáka ñaá rá ni̱ saa̱ ra̱ iin xíán noo̱ naní Gólgota. To̱ꞌon yóꞌo kóni̱ kaa yikí lásá dini̱ ndi̱i.

23Ñoó, dá ni̱ xi̱ꞌo ra vino ni̱ da̱taká táꞌan xíꞌín ndutá ova̱ koꞌo Jesús, tído ko̱ ní xíin taꞌon na koꞌo na ra̱. 24Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ chi̱rkaa ñaá rá ndi̱ka cruz, dá ni̱ sa̱ ndei ra ni̱ sa̱dikí ra̱ suerte xíꞌín dáꞌo̱n ná, dá ná kande̱ꞌá ndi ndáa dáꞌo̱n kánian niꞌi̱ iin rá iin ra.

25Táto̱ꞌon ka̱ ii̱n dataa̱n ni̱ chi̱rkaa ra Jesús ndi̱ka cruz. 26Ta ndáꞌa̱ iin tabla dini̱ cruz ñoó, ta káꞌa̱n ndá saꞌa̱ kía̱n tákaa na ñoó. Ta diꞌa kaáa̱n: “Ta̱a yóꞌo kúú rey no̱ó na̱ Israel.” 27Dá ni̱ chi̱rkuei taꞌani ra uu̱ ta̱ kui̱ꞌíná ndi̱ka dao ka̱ cruz. Iin ra tákaa xoo kuáꞌa na̱, ta iin ka̱ ra̱ tákaa xoo íti na̱. 28Ta xíꞌín ña̱ yóꞌo dá ni̱ xi̱nko̱o noo̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios, chi̱ diꞌa kaáa̱n: “Ni̱ na̱da̱kíꞌin táꞌan dáó ñaá rá xíꞌín ta̱ kómí kua̱chi.”

29Ta ña̱yuu chíkaꞌanda kuaꞌa̱n noo̱ tákaa Jesús ñoó kédi̱ki ñaá ná, ta kaó na̱ dini̱ ná kénóo na Jesús, ta kaá na̱:

―¡Maáki̱ ri̱! Kaá yo̱ꞌó ña̱ nakani ndiꞌón veꞌe ño̱ꞌo káꞌano Ndios. Ta kúú ti̱xi oni̱ va kuu̱ nduva̱ꞌón ña̱, kaáo̱n. 30Ño̱ó nda̱ni, dáka̱ki miíón viti. Kuaꞌán noo kíi̱ ndi̱ka cruz xaa̱n ná kande̱ꞌá.

31Ta dión taꞌani kédi̱ki ñaá ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés, ta ndátóꞌón rá ndíta rá:

―Dao ka̱ va ña̱yuu sa̱ ka̱ndeé rá sa̱ da̱káki ra, tído ko̱ kándeé taꞌon ra dáka̱ki ra mií rá viti. 32¡Kaá ra̱ ña̱ kúú rá Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá! ¡Ta kaá ra̱ ña̱ kúú rá rey no̱ó na̱ ñoo yo̱! ¡Ná noo kíi̱ rá ndi̱ka cruz káa, dá ná nakoni yo̱ rá, dá ná kandísa yó ra̱! ―ka̱á ra̱ ndíta ra.

Ta kána̱ꞌá taꞌani nda̱ uu̱ ta̱a tákuei iin iin xoo díi̱n ná ñóó xíꞌín ná.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xiꞌi̱ Jesús

33Tá ni̱ kasa̱ndaá ka̱xuu̱, dá ni̱ na̱kuíi̱n naá iin níí kúú ñayuú nda̱ ka̱ oni̱ sa̱ꞌini. 34Dá tá ni̱ kasa̱ndaá ka̱ oni̱ ñoó, kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú Jesús, ta kaá na̱:

―Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? ―To̱ꞌon yóꞌo kía̱n kóni̱ kaa: Ndios miíi̱, Ndios miíi̱, ¿ndiva̱ꞌa ni̱ da̱yáa̱ ndáꞌa̱ ní yuꞌu̱?

35Tá ni̱ sei̱do̱ꞌo dao ka̱ ta̱a ndíta ñoó ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, dá ni̱ kaa ra̱:

―Kueídóꞌo ndó, chi̱ kána ra profeta Elías.

36Kúú ni̱ ka̱nkono iin ta̱a ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ da̱ndáxi ra iin táꞌí dáꞌo̱n xíꞌín vino iá. Dá ni̱ soꞌoni ra̱án dini̱ iin ta̱ñi̱í. Dá ni̱ chi̱rnee raa̱n yúꞌu̱ Jesús, dá ná koꞌo na ra̱. Dá ni̱ kaa ra̱:

―Ná dáꞌa ni kee ndo dión. Ná kandati yó, dá ná kande̱ꞌá á kasaa̱ Elías dánóo ñaá ná ―kaá ra̱.

37Ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú Jesús, dá ni̱ xiꞌi̱ na̱. 38Ta kúú mií dáá vá ni̱ ndata̱ dao dáꞌo̱n tákaa ndadí ini veꞌe ño̱ꞌo káꞌano. Ni̱ keean nda̱ yúꞌa̱n ni̱no, ta kúú nda̱ yúꞌa̱n nino̱ ni̱ xino̱ no̱ó ni̱ ndata̱ ñá.

39Ta mií ta̱a dándáki soldado íin noo̱ tákaa Jesús ñoó. Kúú ni̱ xini ra̱ táto̱ꞌon ni̱ ka̱yuꞌú ná tá ni̱ xiꞌi̱ na̱, dá ni̱ kaa ra̱:

―¡Miía̱n ndaa̱ ndisa de̱ꞌe Ndios ni̱ sa̱ kuu ta̱a yóꞌo!

40Ta xíká vá ndíta dao na̱ ñáꞌa̱ ndéꞌé ná ña̱ ni̱ ndoꞌo Jesús. Ta tein no̱ón nákaa̱ María Magdalena, xíꞌín María naná José xíꞌín Jacobo, ta̱ lóꞌo̱ cháá ka̱. Nákaa̱ taꞌani iin ka̱ ñáꞌa̱ naní Salomé. 41Ta na̱ ñáꞌa̱ yóꞌo kúú na̱ ni̱ sa̱ xi̱onoo xíꞌín Jesús, ta sa̱ chi̱ndeé ñaá ná tá ni̱ sa̱ io na̱ chí kuendá Galilea. Ta ndéi kuaꞌa̱ taꞌani dao ka̱ na̱ ñáꞌa̱ tákuei Jesús ni̱ saa̱ na̱ ñoo Jerusalén.

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ ndu̱xi Jesús

42Sa̱ ni̱ ini va kuu̱ dáá, ña̱ kía̱n mií kuu̱ kénduu na̱ Israel ña̱ꞌa keí ná taa̱n, chi̱ sa̱ kuaꞌa̱n kasandaá va kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ ná. 43Ió iin ta̱a naní José, ta kúú rá ta̱ ñoo Arimatea. Ta kúú rá iin ta̱a ndáya̱ꞌi tein ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel. Ta ndáti taꞌani ra ña̱ kasaa̱ Ndios dándáki na ñayuú yóꞌo. Ro̱ón kúú ra̱ ni̱ xi̱ꞌo ndeé iní ni̱ ku̱ꞌu ra noo̱ nákaa̱ Pilato. Dá ni̱ xika̱ ra̱ noo̱ Pilato ña̱ ná naki̱ꞌo ra yikí ko̱ño Jesús noo̱ rá. 44Kúú ni̱ naá vá iní Pilato tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ ña̱ sa̱ ni̱ xiꞌi̱ va Jesús. Dá ni̱ kana ra ta̱ dándáki soldado ñoó. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá, á ndaa̱ ña̱ sa̱ ni̱ xiꞌi̱ va na. 45Dá ni̱ kaa ta̱ dándáki soldado ñoó ña̱ sa̱ ni̱ xiꞌi̱ va na. Dá ni̱ saꞌanda Pilato choon ña̱ ná naki̱ꞌo ra yikí ko̱ño Jesús noo̱ José. 46Dá ni̱ saꞌa̱n José ñoó ni̱ xiin na iin sábana sa̱á. Dá ni̱ da̱nóo ra yikí ko̱ño Jesús ndi̱ka cruz. Dá ni̱ na̱chi̱tuú ñaá rá xíꞌín sábana ñoó. Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ chi̱káa̱ ñaá rá ini iin yái̱ káꞌano ni̱ ka̱va̱ꞌa ndi̱ka iin káo̱. Dá ni̱ da̱kui̱ó tuú ra̱ iin yuu̱ chi̱káꞌano ni̱ sadi ra̱ yéꞌán. 47Ta ni̱ xini va María Magdalena xíꞌín María naná José no̱ó ni̱ chi̱káa̱ ñaá rá.