Search form

San Marcos 15:21

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ chi̱rkaa ra Jesús ndi̱ka cruz

21Ta noo̱ ndáka ñaá rá kuaꞌa̱n ra̱, ñoó ni̱ na̱kiꞌin táꞌan ra xíꞌín iin ta̱a naní Simón, ta̱ kuendá Cirene. Ta de̱ꞌe ra naní Alejandro xíꞌín Rufo. Ta̱ yóꞌo kúú ra̱ ko̱ndii ni̱ saꞌa̱n yúku̱. Kúú ni̱ kendúsa̱ soldado xíꞌín rá ña̱ ná kado̱kó ra̱ cruz Jesús koꞌo̱n ra̱.