Search form

San Marcos 15:32

32¡Kaá ra̱ ña̱ kúú rá Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá! ¡Ta kaá ra̱ ña̱ kúú rá rey no̱ó na̱ ñoo yo̱! ¡Ná noo kíi̱ rá ndi̱ka cruz káa, dá ná nakoni yo̱ rá, dá ná kandísa yó ra̱! ―ka̱á ra̱ ndíta ra.

Ta kána̱ꞌá taꞌani nda̱ uu̱ ta̱a tákuei iin iin xoo díi̱n ná ñóó xíꞌín ná.