Search form

San Marcos 15:34

34Dá tá ni̱ kasa̱ndaá ka̱ oni̱ ñoó, kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú Jesús, ta kaá na̱:

―Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? ―To̱ꞌon yóꞌo kía̱n kóni̱ kaa: Ndios miíi̱, Ndios miíi̱, ¿ndiva̱ꞌa ni̱ da̱yáa̱ ndáꞌa̱ ní yuꞌu̱?