Search form

San Marcos 15:39

39Ta mií ta̱a dándáki soldado íin noo̱ tákaa Jesús ñoó. Kúú ni̱ xini ra̱ táto̱ꞌon ni̱ ka̱yuꞌú ná tá ni̱ xiꞌi̱ na̱, dá ni̱ kaa ra̱:

―¡Miía̱n ndaa̱ ndisa de̱ꞌe Ndios ni̱ sa̱ kuu ta̱a yóꞌo!