Search form

San Marcos 15:4

4Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón tuku ñaá Pilato ñoó, ta kaá ra̱:

―¿Á ni iin ña̱ꞌa o̱ káꞌa̱n yo̱ꞌó chindeéón miíón? Ta dión ví kua̱ꞌá ña̱ꞌa dátai̱ kua̱chi ñaá ta̱a káa.