Search form

San Marcos 15:43

43Ió iin ta̱a naní José, ta kúú rá ta̱ ñoo Arimatea. Ta kúú rá iin ta̱a ndáya̱ꞌi tein ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel. Ta ndáti taꞌani ra ña̱ kasaa̱ Ndios dándáki na ñayuú yóꞌo. Ro̱ón kúú ra̱ ni̱ xi̱ꞌo ndeé iní ni̱ ku̱ꞌu ra noo̱ nákaa̱ Pilato. Dá ni̱ xika̱ ra̱ noo̱ Pilato ña̱ ná naki̱ꞌo ra yikí ko̱ño Jesús noo̱ rá.