Search form

San Marcos 16:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱taki Jesús

1Tá ni̱ ya̱ꞌa kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ Israel, dá ni̱ saꞌa̱n María Magdalena, xíꞌín Salomé, xíꞌín María naná Jacobo ni̱ xiin na ndutá támi sáꞌa̱n kaneꞌe na koꞌo̱n na̱ chiꞌi na yikí ko̱ño Jesús, káꞌán ná.