Search form

San Marcos 16:15

15Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Kuaꞌán ndo̱ kanoo ndó iin níí kúú ñayuú dánaꞌa̱ ndo̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n sa̱ꞌí noo̱ ndidaá kúú ña̱yuu.