Search form

San Marcos 16:18

18Ta va̱ꞌará ni̱ tiin ndakána na iin koo̱, ta kúú ko̱ ta̱ꞌón ña̱ꞌa ndoꞌo na kee rí. Ta va̱ꞌará ni̱ xiꞌi ndakána na iin ña̱ꞌa dee̱n, ta kúú ko̱ ta̱ꞌón ña̱ꞌa ndoꞌo na keean. Tá ná chinóo na ndáꞌa̱ ná sa̱tá na̱ kúꞌu̱, ta kúú nduva̱ꞌa va na ―kaá Jesús.