Search form

San Marcos 16:20

20Dá ni̱ kee ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñóó kuaꞌa̱n ra̱ dánaꞌa̱ ra̱ to̱ꞌon va̱ꞌa sa̱ꞌá Jesús ndidaá kúú ñoo. Ta kúú sa̱ chi̱ndeé vá ñaá míí satoꞌo yo̱ Jesús, ta ni̱ naꞌa̱ na̱ ña̱ ndaa̱ kía̱n ni̱ kaꞌa̱n ra̱, chi̱ ni̱ xi̱ꞌo na ña̱ kandeé rá kee ra ña̱ꞌa ndato. Dión ná koo.