Search form

San Marcos 3:14

14Dá tein ro̱ón ni̱ ka̱xi na uxi̱ uu̱ ta̱a kanoo xíꞌín ná. Ta ta̱a yóꞌo kakuu ra̱ tandaꞌá Jesús koꞌo̱n dánaꞌa̱ to̱ꞌon va̱ꞌa no̱ó ña̱yuu,