Search form

San Marcos 3:17

17Ta iin ka̱ ra̱ kúú de̱ꞌe Zebedeo naní Jacobo xíꞌín ñani ra̱, ra̱ naní Juan. Ta ni̱ chi̱naní ñaá ná Boanerges. To̱ꞌon yóꞌo kóni̱ kaa de̱ꞌe ña̱ kaꞌándí, chi̱ ni̱ꞌi dini̱ rá.