Search form

San Marcos 3:19

19xíꞌín ra̱ naní Judas Iscariote, táꞌa̱n ra̱ ni̱ kasa̱ndaá ni̱ na̱ki̱ꞌo Jesús noo̱ ndáꞌa̱ ra̱ xiní uꞌu̱ ñaá.

Tá ni̱ ndiꞌi ñoó, dá ni̱ ndu̱ꞌu na ini iin veꞌe.