Search form

San Marcos 3:27

27’Ta ni iin tóꞌón ta̱a o̱ kúu ku̱ꞌu veꞌe iin ta̱a ndakí, ta taó rá ña̱ꞌa ñóꞌo veꞌe ra, tá dinñóꞌó ka̱ ná o̱ kátó ñaá rá. Miía̱n ndúsa̱ kee ra dión xíꞌín rá, dá kuu taó rá ña̱ꞌa ñóꞌo veꞌe ra.