Search form

San Marcos 3:28

28Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ kuu va kuꞌu̱ káꞌano ini Ndios sa̱ꞌá ndi ndáa mií vá kua̱chi kée ña̱yuu, ta saꞌa̱ ndidaá kúú to̱ꞌon kini káꞌa̱n ndava̱ꞌa na̱ saꞌa̱ Ndios.