Search form

San Marcos 3:29

29Tído ndi ndáa na̱ ya̱ꞌa káꞌa̱n ndava̱ꞌa na saꞌa̱ na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios, no̱ón kúú na̱ ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ kúu kuꞌu̱ káꞌano ini Ndios saꞌa̱ ná. No̱ón kúú na̱ iin íchi̱ o̱ ndóo kua̱chi noo̱ Ndios ―kaá Jesús.