Search form

San Marcos 3:4

4Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín dao ka̱ ta̱a ñoó:

―¿Ndá ki̱án kuu kee yó kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱? ¿Á kee yó ña̱ va̱ꞌa o á kee yó ña̱ kini? ¿Á dáka̱kió iin ña̱yuu o kaꞌání yó ná? Kaꞌa̱n ndo̱ ná nde̱ꞌá ―kaá na̱.

Tído ni iin tóꞌón rá ko̱ ní káꞌa̱n.