Search form

San Marcos 3:8

8xíꞌín na̱ ndéi ñoo káꞌano Jerusalén, xíꞌín na̱ ndéi kuendá Idumea, xíꞌín na̱ ndéi iin ka̱ xoo yu̱ta Jordán, xíꞌín na̱ ndéi ñoo Tiro xíꞌín na̱ ndéi ñoo Sidón, chi̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ niꞌi̱ tóꞌon na sa̱ꞌá ña̱ꞌa ndato kée Jesús, sa̱ꞌá ño̱ó kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu tákuei ñaá kuaꞌa̱n na̱.