Search form

San Marcos 4

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ na̱kani Jesús saꞌa̱ iin ta̱a xíti tata

1Ni̱ ka̱sáa̱ tuku Jesús yuꞌú ta̱ñoꞌo̱, dá ni̱ ka̱sáꞌá ná dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu. Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ na̱taka kua̱ꞌá nda̱ꞌo na, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaa Jesús ini barco, kirá kánóo no̱ó ta̱ñoꞌo̱. Dá ni̱ sa̱ ko̱o na ió na̱ ini ra̱. Ta ndéi ña̱yuu ñoó yuꞌú ta̱ñoꞌo̱ seídóꞌo na. 2Dá ni̱ ka̱sáꞌá Jesús dákíꞌin táꞌan na dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ na̱, ta kaá na̱:

3―Kueídóꞌo va̱ꞌa ndó ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌín ndó. Iin ta̱a xíti ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ kuti ra tata no̱ñóꞌo̱ rá. 4Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ koon niꞌini ra tata ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó dao ña ni̱ kue̱i yuꞌú íchi̱. Ta kúú ni̱ ka̱sáa̱ laa, ta kúú ni̱ seí vá ría̱n. 5Ta dao ka̱ tata ñoó ni̱ kue̱i tein yuu̱ noo̱ ndéi cháá ñóꞌo̱. Sa̱ꞌá ño̱ó kúú yachi̱ va ni̱ xita̱a̱n, chi̱ ko̱ ní kuéi taꞌon ña noo̱ kúú ñoꞌó ndéé. 6Tído, tá ni̱ xi̱nko̱o ndi̱ndii, ta kúú ni̱ dii vaan. Ta sa̱ꞌá ña̱ ko̱ó yo̱ꞌan, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ichi̱ vaan.

7’Ta kúú dao ka̱ tata ñoó ni̱ kue̱i tein ta̱ꞌíón. Ta ni̱ saꞌano dáó ñá xíꞌín ta̱ꞌíón ñoó, sa̱ꞌá ñoó ni̱ ku̱yatá váán ni̱ kee rá. Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní xi̱ꞌo taꞌan vaan noni̱án.

8’Ta kúú dao ka̱ tata ni̱ kue̱i noo̱ kúú ñoꞌó va̱ꞌa. Kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo noni̱ ni̱ xi̱ꞌoan, chi̱ ni̱ xita̱a̱n, ta ni̱ saꞌano va̱ꞌan. Ta kúú ió dao tata ñoó ni̱ xi̱ꞌo oko̱ uxi̱ noni̱. Ta dao ka̱a̱n ni̱ xi̱ꞌo oni̱ diko noni̱. Ta dao ka̱a̱n ni̱ xi̱ꞌo iin ciento noni̱ ―kaá Jesús.

9Dá ni̱ kaa taꞌani na:

―¡Ndi ndáa ndoꞌó ió do̱ꞌo, ta kúú kueídóꞌo va̱ꞌa ndó! ―kaá na̱.

Yóꞌo nákani Jesús ndiva̱ꞌa dákíꞌin táꞌan na dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ na̱

10Dá tá ni̱ ka̱ndo̱o iin tóꞌón Jesús íin ná, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ta̱ xíonoo xíꞌín ná xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu ndíta yati ñoó ndi dándáki to̱ꞌon ni̱ na̱kani na xíꞌín ná ñóó. 11Dá ni̱ kaa Jesús:

―Noo̱ ndo̱ꞌó vá ni̱ xi̱ꞌo Ndios ña̱ kandaa̱ ini ndo̱ ña̱ náꞌá mií ná sa̱ꞌá ndi kée na dándáki na. Tído no̱ó na̱ ko̱ ñáꞌa̱ ndu̱ꞌu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios, dákíꞌin táꞌan yuꞌu̱ dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌi̱, dá ná xi̱nko̱o noo̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios, chi̱ diꞌa kaáa̱n: 12“Ta va̱ꞌará ndidaá ka̱ vía̱n ndéꞌé ná, tído o̱ kándaa̱ taꞌon ini na̱ ndi kóni̱ kaaa̱n. Ta va̱ꞌará ndidaá ka̱ vía̱n ná kueídóꞌo na, tído o̱ kátóni̱ taꞌon ini na̱, dá ná dáꞌa ni nandió kuéi na noo̱ Ndios, dá kía̱n ná o̱ kíꞌo káꞌano ini na̱ saꞌa̱ kua̱chi na.”

Nákani Jesús ndi dándáki ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ saꞌa̱ ta̱a xíti tata

13Dá ni̱ kaa taꞌani Jesús xíꞌín rá:

―¿Á ko̱ ní kándaa̱ taꞌon ini ndo̱ ndi dándáki ña̱ ni̱ na̱kanii xíꞌín ndó? ¿Ndi kee ndó, dá kandaa̱ ini ndo̱ saꞌa̱ cháá ka̱ ña̱ꞌa dákíꞌin táꞌin xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌi̱ noo̱ ndo̱, tá dáá?

14’Ta̱a xíti tata ñoó kúú ta̱a xíonoo dánaꞌa̱ to̱ꞌon Ndios. 15Ta yuꞌú íchi̱ noo̱ ni̱ kue̱i dao tata ñoó kúú ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon Ndios. Tído tá ndíꞌi seídóꞌo naa̱n, ta kúú kásaa̱ ña̱ uꞌu̱, ta dítá váán to̱ꞌon ni̱ seídóꞌo na. 16Ta tein yuu̱ noo̱ ni̱ kue̱i dao ka̱ tata ñoó kúú ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon Ndios, ta mií hora seídóꞌo naa̱n, nátiin va̱ꞌa naa̱n xíꞌa̱n kádii̱ iní na̱. 17Tído ko̱ ta̱ꞌón yo̱ꞌan ini nío̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ndíta toon na xíꞌín to̱ꞌon Ndios. Chi̱ tá kásáꞌá ndoꞌo na ta̱ndóꞌó, o tá kéndava̱ꞌa ña̱yuu xíꞌín ná sa̱ꞌá ña̱ kándísa na to̱ꞌon ñoó, ta kúú dánkoo na ña̱. 18Ta tein ta̱ꞌíón noo̱ ni̱ kue̱i dao ka̱ tata ñoó kúú ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon Ndios, 19tído kásáꞌá ná ndíꞌi cháá ka̱ ini na̱ sa̱ꞌá ña̱ ió ñayuú yóꞌo, ta kátoó na̱ koo kuíká ná. Ta ndíꞌi taꞌani ini na̱ sa̱ꞌá dao ka̱ ña̱ꞌa. Ta ndidaá ñóó kedaá xíꞌín ná, dá kásáꞌá ná kuꞌichi̱ ini na̱ xiní na̱ to̱ꞌon Ndios, ta kúú ná táto̱ꞌon iin tata ko̱ xíꞌo noni̱.

20’Tído no̱ñóꞌo̱ va̱ꞌa noo̱ ni̱ kue̱i dao ka̱ tata ñoó kúú ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon Ndios xíꞌín ndinoꞌo ini na̱, ta kándísa naa̱n. Dao no̱ón kúú táto̱ꞌon tata, ña̱ ni̱ xi̱ꞌo oko̱ uxi̱ noni̱. Ta dao ka̱ na̱ kúú táto̱ꞌon tata, ña̱ ni̱ xi̱ꞌo oni̱ diko noni̱. Ta dao ka̱ na̱ kúú táto̱ꞌon tata, ña̱ ni̱ xi̱ꞌo iin ciento noni̱, chi̱ kée na ña̱ kóni̱ Ndios ―kaá na̱.

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ña̱ kúú ña̱ ndaa̱ Ndios

21Dá ni̱ da̱kíꞌin táꞌan tuku Jesús iin ka̱ ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ na̱, ta kaá na̱:

―Tá néꞌe yó iin íti̱ tóo̱n, ¿á chikani ndei yó iin ki̱di noo̱án o chikani yóa̱n ti̱xi iin xi̱to? Ko̱ó, iin íti̱ tóo̱n kánian chinóo yó ra̱ iin noo̱ dikó, dá ná katoo̱n ra̱ iin níí kúú xíán. 22Dá chi̱ ndidaá vá ña̱ dáꞌi noo̱ ndo̱ viti, kasandaá natu̱uan. Ta ndidaá vá ña̱ꞌa ñóꞌo de̱ꞌé viti, daí ña̱ natu̱uan. 23Ta ndi ndáa ndoꞌó ió do̱ꞌo, ta kúú kueídóꞌo va̱ꞌa ndó ―ka̱á na̱.

24Dá ni̱ kaa taꞌani Jesús:

―Kueídóꞌo va̱ꞌa ndó to̱ꞌon káꞌi̱n xíꞌín ndó viti, chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kaon ió nduu ndo̱ natiin ndóa̱n, ki̱ꞌo dión ki̱ꞌo Ndios ña̱ noo̱ ndo̱, ta ki̱ꞌo cháá ka̱ na̱án noo̱ ndo̱ o̱ du̱ú ña̱ ni̱ seídóꞌo ndó, 25dá chi̱ na̱ ni̱ na̱tiin ndisa to̱ꞌon na, no̱ón kúú na̱ niꞌi̱ cháá ka̱ ña̱ kandaa̱ ini na̱. Tído na̱ ko̱ ní nátiin to̱ꞌon na, no̱ón kúú na̱ nandodó diꞌa va lúꞌu̱ ña̱ ni̱ seídóꞌo na.

Yóꞌo ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndi ki̱ꞌo ndukuaꞌa̱ ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios

26Dá ni̱ kaa taꞌani Jesús:

―Táto̱ꞌon ki̱ꞌo dándáki Ndios ña̱yuu na̱ kíán táto̱ꞌon ndóꞌo iin tata ni̱ chiꞌi iin ta̱a no̱ñóꞌo̱ rá, 27chi̱ sa̱kuaá kídi̱ ta̱a ñoó, ta naꞌa ndáko̱o ra. Ta nduú ñoó kaꞌándí noo̱ tata ñoó, ta sá sáꞌanoan kuaꞌa̱n. Tído ko̱ kándaa̱ taꞌon ini ra̱ ndi kuu sáꞌanoan. 28Dá chi̱ mií vá ñóꞌo̱ ñoó dákuáꞌano ña. Dinñóꞌó xíta̱a̱n kíán yuku̱, dá xínko̱o yokoa̱n, dá chítí yokoa̱n xíꞌín noni̱. 29Dá tá ni̱ chi̱chian, dá kuaꞌa̱n ra̱ kaꞌanda ra̱án, chi̱ ni̱ kasa̱ndaá kuu̱ nataán váꞌa raa̱n ―kaá na̱.

Yóꞌo ni̱ da̱náꞌa̱ tuku Jesús saꞌa̱ ndí ki̱ꞌo ndukuaꞌa̱ ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios

30Dá ni̱ kaa tuku Jesús:

―¿Ndí ki̱án dáó kúú xíꞌín to̱ꞌon kée Ndios dándáki na ña̱yuu na̱, káꞌán ndó? Ta, ¿ndá ki̱án dákíꞌin táꞌin xíꞌán, dá kandaa̱ ini ndo̱ sa̱ꞌán? 31Kíán táto̱ꞌon iin tata naní mostaza, ña̱ kúú tata pálí cháá ka̱ noo̱ dao ka̱ tata chíꞌi yó no̱ñóꞌo̱ yo̱. 32Tído tá ni̱ xita̱a̱n, ta kúú sáꞌano náꞌano cháá ka̱a̱n o̱ du̱ú dao ka̱ yuku̱. Ta náꞌano nda̱ꞌo ndáꞌán, sa̱ꞌá ño̱ó kúu káva̱ꞌa laa táka̱ ri̱ ti̱xi káti̱án ―kaá na̱.

33Ta ki̱ꞌo dión ni̱ da̱kíꞌin táꞌan Jesús kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ na̱, ki̱ꞌo kándaa̱ ini ña̱yuu ñoó. 34Ta ko̱ ní dánaꞌa̱ taꞌon na tá ko̱ ní sá dákíꞌin táꞌan na dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ na̱. Tído tá ni̱ kana xoo mií ná kuaꞌa̱n na̱, dá ni̱ na̱kani na xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná ndi dándáki ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ na̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌanda Jesús choon no̱ó tachi̱ xíꞌín ta̱ñoꞌo̱

35Tá ni̱ kuaá kuu̱ dáá ñóó, dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná:

―Ná koꞌo̱ chikaꞌanda yo̱ iin ka̱ xoo yuꞌú ta̱ñoꞌo̱.

36Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n ta̱a xíonoo xíꞌín ná ndisáꞌán xíꞌín ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó, dá ni̱ kaa ra ini barco noo̱ nákaa̱ na̱. Ta ni̱ sa̱rkuei dao ka̱ barco noo̱ ñóꞌo cháá ka̱ ña̱yuu kuaꞌa̱n na̱ noo̱ kuaꞌa̱n Jesús. 37Ta kúú noo̱ kuaꞌa̱n na̱ ñoó ni̱ ka̱sáꞌá vá kána tachi̱ dée̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá ko̱kee ta̱kui̱í ini barco ñoó. Ta kúú sa̱ kuaꞌa̱n kutí vá ini ra̱ xíꞌín ta̱kui̱í. 38Ta kúú kánduꞌu̱ Jesús kídi̱ na̱ ini ra̱ noo̱ nónó chí sata̱ diꞌa ra. Ta yíꞌi iin dáꞌo̱n dini̱ ná kánduꞌu̱ ná.

Dá ni̱ da̱ndóto ñaá ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñóó, dá kaá ra̱:

―¡Maestro! ¿Á ko̱ saꞌání taꞌon ni mií ní ña̱ kuuo̱?

39Dá ni̱ nda̱kuíi̱n ndichi Jesús. Dá ni̱ saꞌanda na̱ choon no̱ó tachi̱ xíꞌín ta̱ñoꞌo̱, ta kaá na̱:

―¡Katuu! Tádi̱ kooón.

Ta kúú ni̱ sa̱ tuu va tachi̱, ta ni̱ na̱káa̱ tádi̱ vá ta̱ñoꞌo̱.

40Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱a ñoó:

―Ta, ¿ndiva̱ꞌa yuꞌú téí ndo̱? ¿Á ko̱ kándéé taꞌon iní ndo̱ yuꞌu̱, nda̱ni?

41Kúú ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo ra. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá ndátóꞌón táꞌan rá:

―¿Ndá yoo ví kúú na̱ yóꞌo, chi̱ nda̱ tachi̱ xíꞌín ta̱ñoꞌo̱ seídóꞌo choon saꞌanda na̱? ―kaá ra̱.