Search form

San Marcos 5:19

19Tído ko̱ ní xíin taꞌon na. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Nandió ko̱ón kuaꞌán nóꞌo̱n veꞌón noo̱ ndéi táꞌón, ta nakanón xíꞌín ná saꞌa̱ ndidaá ña̱ náꞌano ni̱ kee satoꞌo yo̱ Ndios xíꞌón, ta nakani taꞌánón xíꞌín ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kuꞌu̱ ini na̱ sa̱ꞌo̱n ―ka̱á na̱.