Search form

San Marcos 5:23

23Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá seí ndaꞌí ra̱ noo̱ ná, ta kaá ra̱:

―Sa̱ xíꞌi̱ va de̱ꞌe diꞌíi̱. Nakíi̱ ní ná koꞌo̱ chinóo ní ndáꞌa̱ ní sata̱ xí, dá ná nduva̱ꞌa xi, dá ná o̱ ku̱ú xi.