Search form

San Marcos 6:17

17Dión ni̱ kaa Herodes, chi̱ mií rá ni̱ saꞌanda choon, dá ni̱ tiin soldado Juan. Dá ni̱ soꞌoni ñaá rá xíꞌín cadena. Dá ni̱ chi̱káa̱ ñaá rá veꞌe ka̱a, chi̱ ki̱ꞌo dión kóni̱ Herodías, ñá ni̱ sa̱ kuu ñadiꞌí ñani ra̱ naní Felipe, tído ni̱ na̱kiꞌin ñaá rá kakuuán ñadiꞌí ra̱.