Search form

San Marcos 6:24

24Dá ni̱ keta xi kankono xi kuaꞌa̱n xi̱ ndato̱ꞌón xí naná xi Herodías:

―¿Ndí ki̱án kaka̱i̱ viti?

Dá ni̱ kaa naná xi:

―Kuaꞌán kako̱n dini̱ Juan, ta̱ sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ña̱yuu ―kaáa̱n.