Search form

San Marcos 6:27

27Ta kúú vitíꞌón ni̱ saꞌanda ra̱ choon noo̱ soldado ra̱ ña̱ ná koꞌo̱n ra̱ kaꞌanda ra̱ diko̱ Juan, ta ná kaneꞌe ra dini̱ ná kii ra.